25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

Bron: #Gemeente Zwolle


OVERIJSSEL- West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken.
In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.


In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma.
Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.


Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030.
Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord