28 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Maandag 24 oktober debatteert de gemeenteraad o.a. over het Rekenkamerrapport

Maandag 24 oktober debatteert de gemeenteraad o.a. over het Rekenkamerrapport Aandacht voor ouderen
Door het vorige college is besloten extra aandacht te besteden aan ouderen als bijzondere doelgroep. Hiervoor is onder andere de seniorenagenda ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’ opgesteld. De Rekenkamercommissie van Zwolle heeft onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van de seniorenagenda. Maandag 24 oktober gaat de gemeenteraad in debat over het onderzoeksrapport.

De seniorenagenda van de gemeente Zwolle komt bovenop het bestaande beleid voor ouderen. De Rekenkamercommissie concludeert dat Zwolle actief is voor haar ouderen en er een uitgebreid netwerk van organisaties is dat veel resultaten boekt. Het is echter moeilijk vast te stellen of de ‘extra’ seniorenagenda een toegevoegde waarde heeft gehad.    Het nieuwe college is voornemens het programma ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’ voort te zetten in de nieuwe bestuursperiode. In dat licht doet de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd om bij het eventueel opstellen van een nieuwe agenda goed te onderbouwen waarom zo’n agenda nodig is en aan te geven wat zo’n agenda toevoegt aan het bestaande beleid. Ook wordt gepleit voor prioritering van de acties en speerpunten uit de agenda en voor een duidelijke keuze van de rol die de gemeente zou moeten vervullen.
Inzet van ambtelijke capaciteit en middelen dienen hierop afgestemd te worden.   Met het project Vitaal en Veilig Thuis worden huisbezoeken afgelegd bij 70-plussers in de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar de zelfredzaamheid, de veiligheidsbeleving en de sociale contacten van inwoners. De animo voor deelname is groot en het instrument lijkt goed gewaardeerd te worden. De Rekenkamercommissie adviseert daarom om dit project voort te zetten en uit te breiden naar andere wijken in de stad.

In het kader van het onderzoek is ook een enquête gehouden onder ouderen in Zwolle. Uit deze enquête komt naar voren dat de thema’s wonen en eenzaamheid de hoogste prioriteit hebben. Vitaal en Veilig Thuis gaat voor een belangrijk deel over deze thema’s. Bij de prioritering van acties en speerpunten wordt geadviseerd hier ook nadrukkelijk rekening mee te houden.

Overigens blijkt uit de enquête dat senioren over het algemeen tevreden zijn over het wonen en leven in Zwolle. Zij beoordelen dit gemiddeld met het rapportcijfer 8-.  De Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt en wat er eventueel beter kan. Dit doet de Rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert. De Rekenkamercommissie kijkt daarbij of: •    Het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
•    Of middelen op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid)
•    Of voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid) De Rekenkamercommissie biedt het onderzoek met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aan. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische bril ondersteunt de Rekenkamercommissie zo de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Maandag 24 oktober debatteert de gemeenteraad ook over het onderwerp ‘samenhangende opvang vluchtelingen’ en de visie Koggepark. Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie en de vergaderstukken van de overige debatrondes op maandag 24 oktober zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 oktober 10.00 uur
via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.