28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Hoogwater op IJssel stijgt verder


Bron:Waterschap Drents Overijsselse Delta
OVERIJSSEL- Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig.


De komende dagen zal het water verder stijgen met een piek begin volgende week. Het waterschap roept hoogwatertoeristen op om vooral te genieten van de mooie vergezichten, maar daarbij wel rekening te houden met zijn ‘hoogwatermedewerkers’, de natuur en de coronamaatregelen.
Hoogwater op de rivieren is altijd weer een boeiend schouwspel en trekt de nodige bekijks.


Dat geldt ook voor de IJssel binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap ziet de waterstanden op de rivier stijgen, van Deventer, via Olst-Wijhe en Zwolle richting Kampen. Het stijgende water is goed zichtbaar aan de ondergelopen uiterwaarden. Met een hoge afvoer in het verschiet, wordt dat de komende dagen alleen maar meer. Deze hoge waterstanden zijn bijzonder, maar beheersbaar.

Zandmeevoerende wellen De dijkinspecteurs hebben de inspecties aan de dijken geïntensiveerd. Hierbij worden ze ondersteund door muskusrattenbestrijders die zijn getraind om dijken te inspecteren.
Bij Wijhe-Olst is op een stukje dijktalud bekramming aangelegd. Bekramming is een doek dat met ‘krammen’ wordt vastgemaakt aan de dijk om de dijk te beschermen. Een soort dijkenpleister.

De afgelopen dagen was de hoogte van de piek nog wat onzeker. Begin volgende week passeert deze piek in de IJssel het werkgebied van WDODelta. Eind volgende week wordt daling van de waterstand weer verwacht.