3 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Een zak restafval weggooien kost geld

Restafval weggooien kost €1,70 per keer in 2023
Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container? In 2023 kost dat €1,70 per keer.

Dat tarief stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Zwolse gemeenteraad. Daarnaast stelt het college voor de afvalstoffenheffing vanaf 2023 kostendekkend te maken. Aan mensen met een minimuminkomen wil ze gedeeltelijke kwijtschelding bieden. In november 2020 heeft de gemeenteraad al een pakket aan maatregelen vastgesteld, waarmee ze inwoners wil aanmoedigen afval beter te scheiden. Een tarief op restafval is één van die maatregelen.

Dit gaat in op 1 januari 2023. Het college heeft de bedragen en andere details nu verder uitgewerkt. Zelf invloed op hoogte afvalstoffenheffingVanaf 2023 knipt Zwolle de afvalstoffenheffing op in twee delen.

Een vast bedrag dat inwoners aan het begin van het jaar betalen. Hiervan worden bijvoorbeeld alle kosten betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd, papier en glas. Daarbij geldt een onderscheid tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Want mensen die alleen wonen hebben vaak minder afval dan mensen die met twee of meer mensen wonen. Een variabel deel: het tarief op restafval. Per keer dat inwoners restafval weggooien, betalen ze een bedrag. De rekening voor het restafval krijgen ze na afloop van het jaar. Wethouder Paul Guldemond: ‘Door goed te scheiden hebben ze dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen. Als inwoners goed scheiden, houden ze namelijk maar weinig restafval over.’
Sociaal beleid Bij het tarief op restafval is al eerder sociaal beleid vastgesteld waarbij de gemeente sommige inwoners extra hulp biedt. Zoals mensen die extra afval hebben door luier- en incontinentiemateriaal, die zwerfafval opruimen of slecht ter been zijn. ´Ook mensen met een minimuminkomen komen we tegemoet’ vertelt Guldemond. ‘Tegelijkertijd willen we ook hen aanmoedigen hun afval te scheiden.’ Daarom krijgen zij gedeeltelijke kwijtschelding: voor het vaste deel en voor het variabele deel tot een maximum bedrag. Komen zij boven dat bedrag, dan gaan ook zij per keer betalen.

 Bewuster over afval Het tarief op restafval draagt volgens Guldemond bij aan een circulaire economie en een Zwolle zonder afval, waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en zo min mogelijk restafval overhouden. ‘In 2025 wil de rijksoverheid dat we nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar hebben. In Zwolle zitten we nu nog op 181 kg. We hebben nog een hele slag te slaan. In andere gemeenten zien we dat het per keer betalen voor restafval inwoners bewuster maakt van de kosten van afval. Bovendien zorgt het ervoor dat ze beter scheiden en dan minder restafval overblijft.’ 

Kostendekkend Voorheen was de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing niet voldoende om alle afvalkosten in Zwolle te betalen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afvalstoffenheffing uiterlijk in 2025 kostendekkend te maken. Dit wil het college direct al in 2023 doen, door naast de jaarlijkse indexatie (3.65%) een verhoging (5.14%) toe te passen.